Gebruiksrechtovereenkomst overheid.io 2015-09-01

downsized biedt een application programming interface (API) aan voor het gebruik van overheid.io langs geautomatiseerde weg. Hiermee kunt u productgegevens uit de productcatalogus van overheid.io opvragen voor herpublicatie. Aan dit gebruik zijn de voorwaarden uit dit document verbonden.

Artikel 1. Ingebruikname

1.1
Voor het gebruik van de API is een sleutel (API key) noodzakelijk. Deze ontvangt u nadat uw registratie is afgerond.
1.2
U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. downsized mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen.
1.3
Voorts dient u de API key strikt geheim te houden en alleen te gebruiken voor uw gebruik van de API.

Artikel 2. Toestemming

2.1
Voor zolang als u zich houdt aan alle vereisten en verplichtingen uit dit document, verleent downsized u toestemming om de API te gebruiken ten behoeve van uw websites, applicaties of andere diensten.
2.2
Het is verboden de API voor overheid.io te gebruiken voor enige handeling die in strijd is met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving.
2.3
Het aanroepen van de API is beperkt tot een maximum aantal aanroepen per maand of jaar afhankelijk van het gekozen abonnement. Bij het bereiken van deze limiet wordt de verdere toegang in deze periode geweigerd. Het is verboden langs welke weg ook te proberen deze limiet te omzeilen. Daarnaast kan downsized bij onderhoud, storingen of gevallen van misbruik het aanroepen tijdelijk beperken of staken.
2.4
U bent vrij om middels de API verkregen gegevens naar eigen inzicht en volgens zelfgekozen opmaak te presenteren op sites en diensten onder uw beheer.
2.5
Indien gewenst mag u de naam en/of het logo van overheid.io vertonen bij de presentatie van de verkregen gegevens. Het is te allen tijde verboden om middels naam of logo van downsized of overheid.io valselijk de indruk te wekken dat u deel bent van downsized of een bijzondere status of relatie met downsized zou hebben.
2.6
Middels de API verkregen gegevens mogen tijdelijk worden bewaard (caching) mits dat noodzakelijk is om onnodige heropvragingen te voorkomen. Wel dient u de gebruikelijke maatregelen te treffen om na te gaan of deze gegevens niet zijn verouderd.
2.7
Indien downsized constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag downsized uw toegang tot de API beperken of ontzeggen totdat de overtreding is opgeheven. In urgente of ernstige gevallen kan downsized zonder waarschuwing ingrijpen.
2.8
downsized kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart downsized van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1
downsized spant zich in om de API en overheid.io beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
3.2
downsized onderhoudt de API en overheid.io actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal downsized dit in de nachtelijke uren (tussen 23:00 en 07:00 uur) uitvoeren. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.
3.3
downsized mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de API en overheid.io aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist downsized zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.
3.4
downsized is beschikbaar voor een redelijk niveau van ondersteuning bij het gebruik van de API via de website, twitter en/of e-mail (of andere aan u bekend gemaakte kanalen). downsized doet echter geen garanties dat alle door u aangedragen problemen of verzoeken in behandeling worden genomen of opgelost kunnen worden.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1
De informatie die via de API wordt verstrekt mag worden hergebruikt onder de Creative Commons licentie Naamsvermelding-Gelijkdelen tenzij in de output anders is aangegeven.
4.2
De website waarop u de productgegevens uit de productcatalogus herpubliceert is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). downsized heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor overheid.io, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.
4.3
Indien u informatie stuurt naar downsized, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
4.4
downsized zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of ontvangt via de API, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of downsized daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal downsized zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 5. Vergoeding voor de API toegang

5.1
Toegang tot de API wordt u geheel gratis aangeboden. Daarnaast is een betaalde variant beschikbaar. De gratis versie is sterk beperkt in het aantal oproepen per maand ten opzichte van de betaalde variant.
5.2
De betaling gebeurt steeds tegen het begin van een nieuwe afgesloten abonnementsperiode.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1
Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van downsized beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis. Heeft u geen betaalde afname, dan is deze aansprakelijkheid nul.
6.2
downsized is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.3
U vrijwaart downsized van alle claims van derden in verband met de herpublicatie van de productgegevens.
6.4
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij downsized meldt.
6.5
In geval van overmacht is downsized nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.
6.6
Mocht de oorspronkelijke data bron van overheid.io zijn voorwaardes voor gebruik of inhoud van de bron veranderen, zal downsized er alles aan doen om de continuïteit van de API te waarborgen. Mocht de bron komen te vervallen is downsized nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade.

Artikel 7. Duur en opzegging

7.1
Deze overeenkomst gaat in zodra uw registratie is afgerond en loopt dan voor onbepaalde tijd.
7.2
U kunt per direct opzeggen door uw account te verwijderen via de profiel pagina.
7.3
downsized kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang geen aanroepen op de API hebt gedaan. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat van u bij downsized bekend is.

Artikel 8. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

8.1
downsized mag deze voorwaarden alsook de prijzen steeds met ingang van een nieuwe betaalperiode aanpassen.
8.2
downsized zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.
8.3
Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
9.2
Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin downsized gevestigd is.
9.3
Indien een bepaling in deze overeenkomst eist dat een mededeling “schriftelijk”moet worden verricht, is hieraan tevens voldaan indien de mededeling per e-mail wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
9.4
De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door downsized wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
9.5
Indien een bepaling in deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
9.6
downsized is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de dienst of betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.