Privacy Statement overheid.io 2018-05-24

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt downsized persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving. De AVG schrijft voor dat downsized inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen. Downsized zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Downsized
email: [email protected]
website: overheid.io
KVK: 58488340

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Downsized verwerkt de volgende persoonsgegevens:

-
e-mailadres
-
bankrekeningnummer
-
factuurnummer

Verwerkingsgrond

Downsized verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

a
de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven.
b
de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die downsized met betrokkene heeft gesloten.
c
downsized een wettelijke verplichting dient na te komen.
d
een gerechtvaardigd belang van downsized, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van downsized aan betrokkene.

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

-
uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene
-
facturatie
-
electronisch contact, e-mailcontact
-
uitvoering wettelijke verplichtingen

Delen van persoonsgegevens met derden

Downsized verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijnen van de persoonsgegevens

Downsized zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

Wettelijke grondslag
houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
Marketingdoeleinden
0 dagen.
Verzenden nieuwsbrief
0 dagen.
Telefonisch contact
0 dagen.

Gebruik van cookies op website

Downsized gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door downsized vastgelegde persoonsgegevens

Downsized neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Downsized.

Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal downsized onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Downsized meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt downsized onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met downsized via [email protected].

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financieĢˆle administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van downsized schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie.